Japanese Anime Classic Collection [4-DVD box set]
Disc 1 | Disc 2 | Disc 3 | Disc 4        Mr. Tadao Sato's (Film Critic) Comment
    Original Title / Translated Title Information
1
Norakuro Gocho
Corporal Norakuro
1934
Benshi narration: Shuichi Makino
Production Company: Yokohama Cinema
Director and drawings: Yasuji Murata
Script: Chuzo Aoji
Original story: Suiho Tagawa
Music accompaniment: Colombia orchestra
Conductor: Ryozo Sugita
View Story
2
Dekobo no Jidosha Ryoko
Dekobo the Big Head's Road Trip
Unknown
Record Talkie
3
Osaru no Sankichi: Totsugekitai
Sankichi the Monkey:
The Storm Troopers
1934
Original Soundtrack
Production Company: Nihon Manga Film Kenkyujo
Distributor: Towa Shoji
Director and drawings: Mitsuyo Seo
Music composition: Tetsuo Nishigaki
Sound recording: Koichi Sugii
4
Tengu Taiji
Hyoei and Heibei's
Tengu Hunt
1934
Talkie
Production Company: Chiyogami Eigasha
Drawings: Noburo Ofuji
5
Issun-boshi: Chibisuke Monogatari
Tiny Chibisuke's Big Adventure
1935
Benshi narration: Midori Sawato
Production Company: Asahi Busssan Goshi Gaisha Eigabu
Director and drawings: Mitsuyo Seo
Lyrics: Konami Iwatani
Musical composition: Torazo Tamura
View Story
6
Umi no Mizu wa Naze Karai
Why is the Sea Water Salty?
1935
Benshi narration: Midori Sawato
Production Company: Yokohama Cinema
Drawings: Yasuji Murata
Original story: Chuzo Aoji
View Story
7
Ta-chan no Kaitei Ryoko
Ta-chan's Underwater Adventure
1935
Original Soundtrack
Director: Kenzo Masaoka
Drawings: Masao Kumakawa, Ryotaro Kuwata, Kawashima
Original story and music arrangement: Jiro Hitachi
Cinematography: Seiichi Harada
Musical accompaniment: Masaoka Eiga Music Department
Recording: J.O. Talkie Studio
8
Ninjutsu Hinotama Kozo: Edo no Maki
Ninja Fireball in Edo
1935
Original Soundtrack
Production Company: Nittkatsu
(Kyoto Satsueijo Manga-bu)
Director: Yoshi Tanaka
Drawings: Shichima Sakai, Hiroro Nagahisa, Shunichi Funaki
Music: Yoshinobu Shiraki
9
Shojoji no Tanuki-bayashi Ban
Danemon (Benshi version)
Danemon's Monster Hunt at Shojoji
(Benshi version)
1935
Benshi narration: Midori Sawato
Script: Kazuhiro Masuda
Drawings: Yoshitaro Kataoka
10
Shojoji no Tanuki-bayashi Ban Danemon
(Original version)
Danemon's Monster Hunt at Shojoji
(Original version)
1935
Talkie
11
Hinomaru Hatanosuke: Bakemono-
Yashiki no Maki
Hatanosuke and the Haunted
House
Unknown
Benshi narration: Midori Sawato
Original story: Kikuo Nakajima
12
Hinomaru Hatanosuke: Inazuma-gumi
Tobatsu no Maki
Hatanosuke Takes Down
the Inazuma Gang
Unknown
Benshi narration: Midori Sawato
Original story: Kikuo Nakajima
13
Izakaya no Ichiya
Over a Drink
1936
Benshi narration: Midori Sawato
Production Company: Yokohama Cinema
Director and drawings: Yasuji Murata
Original story: Junta Ima
Music composition: Masao Koga
Music arrangement & conductor: Ryozo Sugita
Music: Teichiku Orchestra
View Story
14
Osaru no Kantai
The Monkey Fleet
1936
Original Soundtrack
Production Company: Yokohama Cinema
Original story: Hobun Ito
Script: Chuzo Aoji
Director and drawings: Manzo Miyashita
15
Ohisama to Kaeru
The Sun and the Frogs
1936
Original Soundtrack
Production Company: Yokohama Cinema
Original story: Shozo Sugiyama
Script: Chuzo Aoji
Director and drawings: Manzo Miyashita
16
Suzume no Oyado
The Sparrows' Lodge
1936
Benshi narration: Midori Sawato
Production Company: Oku Shokai
Distribution: Towa Shoji Eiga-bu
Director: Kenzo Masaoka
Drawings: Masao Kumagawa
Disc 1 | Disc 2 | Disc 3 | Disc 4
Back